Užrašai

Užrašai, rodyklės C programavimo kalboje


Nedideli užrašai apie rodykles C kalboje,
susidedu taip, kaip suprantamiau man. :)
Naudojama 64bit mašina, todėl visi adresų dydžiai 64bit.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
  int a = 10; // int kintamasis pavadinimu a, kuriam priskiriama reikšmė 10
  int *p;   // rodyklė į int
  p = &a; 	// rodyklei p priskiriamas kintamojo a adresas

  printf("%d\n", a); // spausdina kintamąjį a
  printf("%p\n", (void*) &a); // spausdina kintamojo a adresą
  printf("%p\n", (void*) p); // spausdina adresą, kuriuo rodo p
  printf("%d\n\n", *p); // spausdina int vertę adresu kuris nurodytas p

  char c = 'E'; // char kintamasis pavadinimu c, kuriam priskiriama reikšmė E
  char *p_c; // rodyklė į char
  p_c = &c; 	// rodyklei p priskiriamas kintamojo c adresas

  printf("%c\n", c); // spausdina kintamąjį c
  printf("%p\n", (void*) &c); // spausdina kintamojo c adresą
  printf("%p\n", (void*) p_c); // spausdina adresą, kuriuo rodo p_c
  printf("%c\n\n", *p_c); // spausdina char vertę adresu kuris nurodytas p_c

  //dydžiai:
  printf("%zu\n", sizeof(int));  // int dydis baitais
  printf("%zu\n", sizeof a);   // kintamojo a dydis baitais
  printf("%zu\n", sizeof *p);   // kintamojo į kurį rodo p dydis baitais
  printf("%zu\n", sizeof(int*)); // rodyklės į int dydis
  printf("%zu\n", sizeof &a);   // kintamojo a adreso dydis
  printf("%zu\n", sizeof p);   // rodyklės p dydis

  return 0;
}

Failas:
rodykles-1.c
gcc rodykles-1.c -o testineprograma

Rezultatas paleidus:

10
0x7ffcc69563e4
0x7ffcc69563e4
10

E
0x7ffcc69563e3
0x7ffcc69563e3
E

4
4
4
8
8
8


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
  int a;
  int *p;
  int arr[10] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};

  a = arr[0]; // į a įkeliama pirmo elemento arr masyve reikšmė
  printf("%d\n", a); // spausdina kintamąjį a

  a = arr[3]; // į a įkeliama ketvirto elemento arr masyve reikšmė
  printf("%d\n", a); // spausdina kintamąjį a

  p = arr; // rodyklė p rodys adresu į arr masyvo pradžia, tas pats kas į pirmą elementą
  printf("%d\n", *p);

  p = &arr[0]; // rodyklė p rodys adresu į pirmą elementą arr masyve
  printf("%d\n", *p);

  p = &arr[3]; // rodyklė p rodys adresu į ketvirtą elementą arr masyve
  printf("%d\n\n", *p);

  p = arr;
  printf("%d ", *p);
  p += 1; // (!) adresas čia pastūmiamas per vieną int dydį
  printf("%d ", *p);
  p += 1;
  printf("%d ", *p);
  p++; // inkrementas, pakelimas per 1
  printf("%d\n\n", *p);

  char *p_c;
  char arr_c[4] = {'K','A','V','A'};

  printf("%c", arr_c[0]);
  printf("%c", arr_c[1]);
  printf("%c", arr_c[2]);
  printf("%c\n\n", arr_c[3]);

  p_c = arr_c;

  printf("%c", *p_c);
  printf("%c", *(p_c+1)); // papildomi skliausteliai reikalingi tam, kad pridėtų prie adreso, o ne prie vertės, kuri randasi adresu p_c
  printf("%c", *(p_c+2));
  printf("%c\n\n", *(p_c+3));

  printf("%c", *p_c);
  p_c += 1; // (!) adresas čia pastūmiamas per vieną char dydį
  printf("%c", *p_c);
  p_c += 1;
  printf("%c", *p_c);
  p_c += 1;
  printf("%c\n\n", *p_c);

  return 0;
}

Failas:
rodykles-2.c
gcc rodykles-2.c -o testineprograma

Rezultatas paleidus:

1
4
1
1
4

1 2 3 4

KAVA

KAVA

KAVA

Funkcija, kuri gražina rodyklę


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int *TestFnc( int *p, int n )
{
  return p + n;
}

int main()
{
  int arr[5] = {1,2,3,4,5};

  int *p = arr;
  
  printf("%d\n", *p);
  
  p = TestFnc( p, 2 );
  
  printf("%d\n", *p);

  return 0;
}

Failas:
rodykles-3.c
gcc rodykles-3.c -o testineprograma

Rezultatas paleidus:

1
3

Rodyklės funkcijos parametruose

Pastaba:
Kas yra funkcijos parametrai ir kas yra funkcijos argumentai ?
Parametras - tai kintamasis kuris nurodomas funkcijos apibrėžime, nurodo kokius duomenis funkcija tikisi gauti.
Argumentas - tai faktinė vertė perduota funkcijai.
Pvz.:

int Fnc( int a, int b )
{
  return a + b;
}
...
int n = Fnc(2,5);
...

a ir b yra funkcijos parametrai, 2 ir 5 yra funkcijos argumentai.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

void Fnc1( char *p )
{
  p++;  
  printf("%c\n", *p);
}

void Fnc2( char *p )
{
  p++;
  *p = 'e';  
  p++;
  *p = 'p'; 
  p++;
  *p = 'e'; 
  p++;
  *p = 'l'; 
  p++;
  *p = 'i';
  p++;
  *p = 'n';
  p++;
  *p = 'a';
  p++;
  *p = 'i';
}

void Fnc3( char **p )
{
  *p = *p + 1;
}

int main()
{
  char arr[10] = {'C','E','P','E','L','I','N','A','I',0};
  
  char *p_a;
  
  p_a = arr;
  
  printf("%c\n", *p_a);
  
  Fnc1(p_a);
  
  printf("%c\n\n", *p_a); // pastebėk, nors funkcijoje buvo pakeistas adresas, čia jis liko toks pat kaip prieš iššaukiant funkciją

  for( unsigned int i = 0; i < 9; ++i )
  {
    printf("%c", arr[i]);
  }
  
  printf("\n");
  
  Fnc2(p_a); // naudojntis rodykle, funkcijoje galima pakeisti vertes į ką rodyklė rodo
  
  for( unsigned int i = 0; i < 9; ++i )
  {
    printf("%c", arr[i]);
  }

  printf("\n\n");
   
  printf("%c\n", *p_a);

  // pakeičiam adresą į kurį rodo rodyklė funkcijoje

  Fnc3( &p_a );
  
  printf("%c\n\n", *p_a);

  return 0;
}

Failas:
rodykles-4.c
gcc rodykles-4.c -o testineprograma

Rezultatas paleidus:

C
E
C

CEPELINAI
Cepelinai

C
e

Vertės gražinimas per funkcijos parametrą


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdbool.h>

void Fnc1( char *p )
{
  *p = 'a'; 
}

bool Fnc2( char **p, unsigned int dydis )
{

  *p = malloc( dydis );
  
  if(!*p)
  {
    return false;  
  }

  return true;
}

int main()
{
  char a;
  
  Fnc1( &a );
  
  printf("%c\n\n", a);
  
  char *ptr;

  if(!Fnc2( &ptr , 100 ))
  {
    printf("Klaida: negaliu priskirti atminties bloko.\n");    
    return 1;  
  }  
  
  free(ptr);

  printf("Gerai.\n");

  return 0;
}

Failas:
rodykles-5.c
gcc rodykles-5.c -o testineprograma

Rezultatas paleidus:

a

Gerai.

Testuojam su valgrind:
in use at exit: 0 bytes in 0 blocks
total heap usage: 2 allocs, 2 frees, 1,124 bytes allocated
All heap blocks were freed -- no leaks are possible

Rodyklė į funkciją


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

void Fnc( int a ) 
{ 
  printf("%d\n", a ); 
} 

int main()
{
  //void (*f_p)(int); 
  //f_p = &Fnc;  
  
  void (*f_p)(int) = &Fnc; 
 
  (*f_p)(123); 

  return 0;
}

Failas:
rodykles-6.c
gcc rodykles-6.c -o testineprograma

Rezultatas paleidus:

123

Dvimatis masyvas ir rodyklės

Bandymas dinamiškai priskirti atmintį dvimačiam masyvui, jį inicijalizuoti.
Variantas 1:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
  int **a = {0};

  // Tarkim bus 3 antro lygio blokai, kaip kad int a[3][x]

  a = malloc( 3 * sizeof *a );

  if (!a)
  {
    printf("Klaida: nagaliu priskirti atminties bloko. (1)\n");
    return 1;
  }

  // priskiriam atminti pirmam int blokui, kurį tarkim sudarys 10 elementų

  a[0] = malloc( 10 * sizeof **a );

  if (!a[0])
  {
    printf("Klaida: nagaliu priskirti atminties bloko. (2)\n");
    free(a);
    return 1;
  }

  // priskiriam atminti antram int blokui, kurį tarkim sudarys 8 elementai

  a[1] = malloc( 8 * sizeof **a );

  if (!a[1])
  {
    printf("Klaida: nagaliu priskirti atminties bloko. (3)\n");
    free(a[0]);
    free(a);
    return 1;
  }

  // priskiriam atminti trečiam int blokui, kurį tarkim sudarys 4 elementai

  a[2] = malloc( 4 * sizeof **a );

  if (!a[2])
  {
    printf("Klaida: nagaliu priskirti atminties bloko. (4)\n");
    free(a[0]);
    free(a[1]);
    free(a);
    return 1;
  }

  // inicijalizuojam pirmą bloką

  for ( unsigned int i = 0; i < 10; ++i )
  {
    a[0][i] = i;
  }

  // inicijalizuojam antrą bloką

  for ( unsigned int i = 0; i < 8; ++i )
  {
    a[1][i] = i + 10;
  }

  // inicijalizuojam trečią bloką

  for ( unsigned int i = 0; i < 4; ++i )
  {
    a[2][i] = i + 100;
  }

  // bandom perskaityti keletą reikšmių

  printf("%d\n", a[0][0]);
  printf("%d\n", a[0][3]);
  printf("%d\n", a[1][0]);
  printf("%d\n", a[1][7]);
  printf("%d\n", a[2][0]);
  printf("%d\n", a[2][3]);

  // atlaisvinam atminties blokus, 3 nes nutarėm kad tiek bus antro lygio blokų

  for ( unsigned int i = 0; i < 3; ++i )
  {
    free(a[i]);
  }

  free(a);

  return 0;
}

Failas:
dm-rodykles-1.c
gcc dm-rodykles-1.c -o testineprograma

Rezultatas paleidus:

0
3
10
17
100
103

testuojam su valgrind:

in use at exit: 0 bytes in 0 blocks
total heap usage: 5 allocs, 5 frees, 1,136 bytes allocated
All heap blocks were freed -- no leaks are possible

Variantas 2:

Tarkim tiksliai žinom kiek bus antro lygio blokų.
Pabandom priskirti atminitį ir inicijalizuoti funkcijoje,
taip pat naudojam atskirą funkciją atminties atlaisvinimui.


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdbool.h>

#define ALB_SKAICIUS 3

int *a[ALB_SKAICIUS];

void Cleanup()
{
  for ( unsigned int i = 0; i < ALB_SKAICIUS; ++i )
  {
    free(a[i]);
  }
}

/*
bool TestFnc( int **p, unsigned int dydis, int sk )
{
  int *p_tmp = malloc( dydis * sizeof **p );

  if (!p_tmp)
  {
    printf("Klaida: nagaliu priskirti atminties bloko.\n");
    return false;
  }

  for ( unsigned int i = 0; i < dydis; ++i )
  {
    p_tmp[i] = i + sk;
  }

  *p = p_tmp;

  return true;
}
*/

bool TestFnc( int **p, unsigned int dydis, int sk )
{  
  *p = malloc( dydis * sizeof **p );

  if (!*p)
  {
    printf("Klaida: nagaliu priskirti atminties bloko.\n");
    return false;
  }

  for ( unsigned int i = 0; i < dydis; ++i )
  {
    (*p)[i] = i + sk;
  }

  return true;
}

int main()
{
  // priskiriam atmintį pirmam blokui, kurį, tarkim, sudarys 10 elementų

  if(!TestFnc( &a[0], 10, 0 ))
  {
    printf("Klaida: (1)\n");
    Cleanup();
    return 1;
  }

  // priskiriam atmintį antram blokui, kurį, tarkim, sudarys 8 elementai

  if(!TestFnc( &a[1], 8, 10 ))
  {
    printf("Klaida: (2)\n");
    Cleanup();
    return 1;
  }

  // priskiriam atmintį trečiam blokui, kurį, tarkim, sudarys 4 elementai

  if(!TestFnc( &a[2], 4, 100 ))
  {
    printf("Klaida: (3)\n");
    Cleanup();
    return 1;
  }

  // bandom perskaityti keletą reikšmių

  printf("%d\n", a[0][0]);
  printf("%d\n", a[0][3]);
  printf("%d\n", a[1][0]);
  printf("%d\n", a[1][7]);
  printf("%d\n", a[2][0]);
  printf("%d\n", a[2][3]);

  Cleanup();


  return 0;
}

Failas:
dm-rodykles-2.c
gcc dm-rodykles-2.c -o testineprograma

Rezultatas paleidus:

0
3
10
17
100
103

testuojam su valgrind:

in use at exit: 0 bytes in 0 blocks
total heap usage: 4 allocs, 4 frees, 1,112 bytes allocated
All heap blocks were freed -- no leaks are possible